قيمت قطعه
قيمتها با احتساب ماليات بر ارزش افزوده ميباشد